Privacy beleid

Artikel 1: Definities

De Adverteerder duidt elke natuurlijke of rechtspersoon aan die een gepersonaliseerde affiche wenst te laten plaatsen op één of meerdere reclamedragers van het Bedrijf.

Het Bedrijf duidt de Naamloze Vennootschap JCDecaux Street Furniture Belgium aan.
Artikel 2: Modaliteiten inzake online aankopen

De Adverteerder selecteert op de website www.mijnaffiche.be (hierna genoemd de website) één of meerder reclamedrager(s) teneinde er een gepersonaliseerde affiche te laten plaatsen door het Bedrijf op één of meerdere plaats(en) ; deze vermeldt de week of de weken gedurende dewelke deze wenst zijn affiche geplaatst te zien.

Op basis van deze gegevens, verstrekt het Bedrijf de Adverteerder een prijs die zowel de boeking van het medium alsook de productie van de affiches nodig om de campagne te realiseren, omvat.

Als de Adverteerder het voorstel aanvaardt, vult deze een elektronische bestelbon in, via de website. De Adverteerder vereffent onmiddellijk het verschuldigde bedrag via bankkaart.

De registratie van de bestelling zal slechts als definitief worden beschouwd, en mitsdien, als bindend ten aanzien van het Bedrijf als de Adverteerder een bevestigingsmail ontvangt van het Bedrijf na controle van de beschikbaarheid van de geselecteerde reclamedrager(s) en enkel en alleen als de financiële transactie werd voltrokken.

Ingeval de reclamedrager(s) niet meer beschikbaar is/zijn, zal het Bedrijf de Adverteerder contacteren om een alternatieve oplossing voor te stellen waarvoor de Adverteerder het recht heeft om dit te aanvaarden of niet.
Als de Adverteerder deze oplossing aanvaardt, wordt een e-mail ter bevestiging van de nieuwe selectie naar hem gestuurd.
Als de Adverteerder de voorgestelde alternatieve oplossing niet aanvaardt, wordt het bedrag overeenstemmend met de onbeschikbare en niet vervangen reclamedragers hem terugbetaald.

De Adverteerder beschikt over een termijn van 14 dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen middels verzending van een aangetekende brief aan het Bedrijf, zonder zich te moeten rechtvaardigen, noch boetes te moeten betalen.
Ingeval het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, wordt de Adverteerder terugbetaald binnen een termijn van twee weken vanaf ontvangst door het Bedrijf van de herroeping.

Artikel 3: Materiaal en plaatsing

De reclameboodschappen worden opgesteld onder de enige en gehele verantwoordelijkheid van de Adverteerder die instaat overeenstemt met het geheel aan wetgevingen en reglementeringen in voege. Het Bedrijf behoudt zich de mogelijkheid voor om elke reclame te weigeren die in strijd zou zijn met o.a. de openbare orde en de goede zeden of die een boodschap zou bevatten die kan aanzetten tot haat of discriminatie of die van dien aard zou zijn om op gelijk welke manier materiële of morele schade zou kunnen berokkenen aan derden, aan het Bedrijf of aan de Groep JCDecaux. Deze weigering vormt geen contractbreuk en de Adverteerder kan zich bijgevolg geenszins beroepen op om het even welke schadevergoeding;
Daarenboven, indien de file gedownload door de Adverteerder niet beantwoordt aan de technische specificaties vermeld in de technische fiche die kan worden gedownload op de website (www.mijnaffiche.be), zal het Bedrijf deze weigeren.
De Adverteerder zal dan per e-mail worden geïnformeerd dat de doorgestuurde file niet overeenstemt met de technische specificaties en het is zijn verantwoordelijkheid om binnen de kortste tijdspanne een nieuwe file aan te brengen. Als de file niet binnen het vooropgestelde tijdsbestek, zijnde drie weken voor de opstartdatum van de campagne, wordt doorgestuurd, zal de Adverteerder zich op geen enkele schadevergoeding noch op terugbetaling kunnen beroepen.
Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van beschadiging, verlies of diefstal van de toevertrouwde files, zowel tijdens het uitvoeren van de prestaties als naderhand.
De Adverteerder vrijwaart volledig het Bedrijf voor elk verhaal uitgeoefend door een derde die zich benadeeld zouden voelen in welke hoedanigheid dan ook door een reclameboodschap. Deze garantie heeft betrekking tot alle schades, intresten en kosten van alle aard (onder andere de gerechtskosten, de erelonen van advocaten en de kosten voortvloeiend uit het eventueel verwijderen van de reclame), voortvloeiend uit het eventueel verhaal van de derde schadelijder. In dat geval, blijft het bedrag vermeld op de elektronische bestelbon integraal verschuldigd door de Adverteerder.
Als de advertentie, voor een dwingende reden, tijdelijk wordt opgeschort, blijft het contract toch van kracht. De advertentie zal zo vlug mogelijk worden opgehangen na het verdwijnen van de oorzaak van opschorting. De facturatie wordt stopgezet gedurende deze periode.

De Adverteerder zal hoe dan ook geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Het reclamepaneel en -materiaal zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf.
Op basis van de doorgestuurde file(s), zal het Bedrijf de affiche(s) nodig voor de campagne(s) laten aanmaken en zal deze laten uithangen op de bepaalde plaatsen en op de overeengekomen datum.

Het Bedrijf behoudt zich echter het recht voor om af te wijken van de data voorzien op de bestelbon. Deze afwijking is beperkt tot 36 uur. De effectieve duur van de campagne wordt berekend vanaf de definitieve plaatsing van de affiche.

 

Vanaf datum van de elektronische bestelling, heeft de adverteerder een termijn van 14 dagen om beroep te doen op zijn herroepingsrecht en dit door invulling van document(bijgevoegd als bijlage 1 ) te versturen naar het volgende e-mailadres : mijnaffiche@jcdecaux.com .

Bij uitoefening van het herroepingsrecht , zal de adverteerder binnen twee weken na ontvangst worden terugbetaald door de Vennootschap. Dit terug te betalen bedrag stemt overeen met de verkoopprijs, exclusief BTW, verminderd met 25%.

 

Artikel 4: Nieuwe reglementaire bepalingen

In de veronderstelling dat een wettelijke of reglementaire aanpassing het Bedrijf niet meer in staat zou stellen om de reclamedrager(s) vermeld in de bestelbon te behouden, zal deze bon van rechtswege en zonder schadeloosstelling voor de partijen worden beëindigd, behoudens een prorata temporis terugbetaling ten voordele van de Adverteerder.
Artikel 5: Intellectueel eigendom

De Adverteerder verklaart te beschikken over de intellectuele eigendomsrechten wat betreft het logo, de naam of het grafisch charter zoals voorgesteld op de affiche en stelt zich borg ten aanzien van

het Bedrijf opdat het geenszins zal worden gestoord dienaangaande.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om foto’s van de affiche te verveelvoudigen en af te beelden, onder gelijk welke vorm, op elke drager, op alle formaten, in alle landen, in het kader van zijn eigen

promotionele acties.

Voor de toepassing van het voorliggend document, geeft de Adverteerder de toestemming aan het Bedrijf om het merk en/of het logo van de Adverteerder te gebruiken, met dien verstande dat dit gebruiksrecht strikt beperkt is tot het voorwerp van het contract.

Artikel 6 : Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

De persoonlijke gegevens die door u worden meegegeven, zullen worden bewaard in de dossiers van de concessiehouder en is strikt voorbehouden voor intern gebruik (bijvoorbeeld het verzenden van promoties in verband met diensten van JCDecaux).

De verzamelde gegevens zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden .

Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de persoonsgegevens , hebt u het recht op toegang tot informatie met betrekking tot u en een recht van correctie. Als u deze rechten wenst uit te oefenen , neem dan contact met ons op via het adres meegegeven op de site www.mijnaffiche.be.

 

Artikel 7: Geschillen

Elk bezwaar komend van de Adverteerder moet worden verstuurd naar het Bedrijf middels aangetekend schrijven.

In geval van betwisting, is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.